Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Drodzy Użytkownicy!

Przed rozpoczęciem korzystania z portalu należy przeczytać regulamin i zobowiązać się do jego przestrzegania.

Najważniejsze zasady, które prosimy mieć zawsze w pamięci podczas korzystania z portalu, to:
- kultura wypowiedzi,
- szacunek dla innych użytkowników,
- niezamieszczanie treści niezgodnych z powszechnie uznawanymi normami etyczno-obyczajowymi, godzących w czyjeś dobre imię, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, rasizmu, obrażających uczucia religijne, niezgodnych z obowiązującą literą prawa.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści naruszających prawa autorskie, a w szczególności publikowanie cudzych treści jako swoich (plagiat).

Poniżej pełna treść regulaminu. Prosimy o jego uważne przeczytanie.Regulamin Portalu Poemax1. Wstęp


Serwis internetowy „Poemax – portal poetycki”, osiągalny pod adresem URL http://poemax.pl, zwany dalej Portalem, dostępny jest dla każdej osoby zwanej dalej Użytkownikiem, która zapozna się z niniejszym regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.


2. Cele Portalu


Celami Portalu są:

a) propagowanie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem poezji, literatury, plastyki i fotografii,

b) likwidacja wykluczenia społecznego i kulturalnego poprzez udostępnienie biblioteki zawierającej zbiory literackie, plastyczne i fotograficzne,

c) aktywizacja społeczna i kulturalna społeczeństwa poprzez zaangażowanie Użytkowników w kontakt z twórcami oraz z kulturą i sztuką,

d) umożliwienie samorozwoju twórcom poprzez udostępnienie platformy umożliwiającej publikację ich twórczości a także komunikację z odbiorcami,

e) promocja i wsparcie twórców.


3. Użytkownik


a) Użytkownik, który dobrowolnie wyrazi chęć współuczestnictwa w Portalu i wypełni elektroniczny formularz rejestracji, otrzymuje unikatowy identyfikator, zwany w dalszej części regulaminu Kontem,

b) wypełniając formularz rejestracji Użytkownik oświadcza, iż podane w formularzu dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich,

c) Użytkownik może posiadać na Portalu wyłącznie jedno Konto,

d) w zależności od przydzielonego poziomu uprawnień, Konto Użytkownika otrzymuje dostęp do odpowiednich funkcji Portalu. Domyślnie, konto otrzymuje uprawnienia umożliwiające dostęp do publicznych funkcji Portalu,

e) Konto wygasa w momencie usunięcia go przez Użytkownika, bądź usunięcia go na wniosek Użytkownika,

f) w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, mogą zostać odebrane przez Redakcję Portalu niektóre lub wszystkie uprawnienia przypisane do Konta Użytkownika, a treści naruszające Regulamin - usunięte. Cofnięcie uprawnień nie powoduje wygaśnięcia Konta. Cofniecie niektórych lub wszystkich uprawnień Konta zwane jest w dalszej części regulaminu Banem.


4. Treści


Użytkownicy Portalu mają możliwość publikowania widocznych dla innych Użytkowników treści:

a) w formie komentarza, opinii lub głosu w dyskusji zwanymi dalej Opinią,

b) treści własnej lub cudzej, w formie tekstu, grafiki lub informacji zwanymi dalej Publikacją.

Możliwość dodania Opinii lub Publikacji uzależniona jest od posiadania aktywnego Konta oraz od uprawnień przypisanych do Konta.


5. Ograniczenia


Opinie jak i Publikacje nie mogą zawierać:

a) treści reklamowych, o ile nie uzyskały zgody Redakcji Portalu na publikację,

b) treści wprowadzających w błąd innych Użytkowników Portalu,

c) treści obrażających uczucia religijne, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów na tle rasowym lub religijnym, dyskryminujących ze względu na wyznanie, pochodzenie, płeć lub orientację seksualną,

d) treści obrażających innych Użytkowników Portalu,

e) treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami obyczajowo-etycznymi jak i obowiązującą literą prawa; w szczególności niezgodne z literą prawa jest umieszczanie cudzych publikacji jako swoich (plagiat).


6. Twórca Portalu


a) Portal Poemax kontynuuje tradycje serwisu Poema (dostępnego wcześniej pod adresami poema.art.pl i poema.pl), którego twórcą był Arkadiusz Kuryłowicz, i wykorzystuje udostępnione przez niego na licencji AGPL oprogramowanie.

b) Twórcami portalu Poemax jest grupa jego założycieli zwana Radą Programową Portalu. Rada przewodzi działaniom Redakcji portalu, a także dba o utrzymanie Portalu i jego rozwój.

c) aktualny skład Rady Programowej Portalu jest dostępny na stronie kontaktów Portalu,

d) Rada, wspólnie z Właścicielem Portalu, powołuje członków Redakcji Portalu.


7. Właściciel Portalu


Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Salon Literacki z siedzibą w Warszawie przy ul. Wandy 8A/2. W działalność organizacyjną, utrzymanie Portalu oraz kontakt z Użytkownikami zaangażowane są powołane przez Właściciela i Radę Programową Portalu osoby, zwane dalej Redakcją Portalu. Do Redakcji Portalu mogą być powoływani zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i osoby do niego nienależące.


7. Redakcja Portalu


a) Redakcja, w porozumieniu z Radą, w wyniku głosowania bądź dyskusji przydziela swoim członkom właściwe kompetencje, w szczególności wybiera Redaktora Organizacyjnego oraz Redaktora Technicznego, a także w miarę potrzeb powołuje nowych członków,

b) aktualny skład Redakcji Portalu jest dostępny na stronie kontaktów Portalu,

c) rozwiązanie Redakcji Portalu następuje na wniosek redaktora naczelnego lub w szczególnych przypadkach na wniosek Właściciela Portalu, bądź Rady Programowej Portalu.


8. Prawa i obowiązki Redakcji Portalu


Redakcja Portalu ma obowiązek:

a) bieżącego prowadzenia Portalu i jego działów oraz współpracy z Radą Programową Portalu w zakresie dbania o rozwój Portalu, jego zawartość oraz dobry wizerunek,

b) pomocy Użytkownikom w zakresie obsługi Portalu oraz ochrony ich danych osobowych,

c) rozpatrywania skarg Użytkowników dotyczących Publikacji i Opinii naruszających niniejszy regulamin.

Redakcja Portalu ma prawo do:


d) przydzielania lub cofania wg potrzeb, uprawnień dla Konta Użytkownika,

e) edycji, blokowania lub usuwania bez powiadomienia, nie należących do nich Publikacji oraz Opinii, będących sprzecznymi z postanowieniami niniejszego regulaminu lub będących sprzecznymi z założeniami merytorycznymi lub technicznymi Portalu,

f) nakładania czasowych lub permanentnych Banów na Konto Użytkownika jak i blokowania Użytkowników postępujących niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,

g) nieinformowania Użytkownika o działaniach podjętych w stosunku do jego osoby, Konta, Publikacji lub Opinii, na skutek złamania postanowień regulaminu,

h) usunięcia, na wniosek Użytkownika, Konta Użytkownika, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).


9. Odpowiedzialność Użytkownika


a) zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1030 ze zm.) Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym treści Publikacji i Opinii,

b) zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 666) zwanej dalej Ustawą o prawie autorskim, Użytkownik ma obowiązek przestrzegania praw autorskich w odniesieniu do umieszczanych na Portalu Publikacji,

c) Użytkownik jest właścicielem umieszczonych na Portalu Publikacji własnego autorstwa. Może wnosić do nich poprawki, jak również je usuwać,

d) w przypadku nadania uprawnień grupie Użytkowników lub dokonania cesji praw, odpowiedzialność za Publikację pozostaje w gestii pierwotnego twórcy treści, przy czym modyfikacji lub usunięcia dokonywać może grupa lub beneficjent Publikacji,

e) Użytkownik, umieszczając na Portalu Opinię, wyraża w niej własne zdanie, przez co samodzielnie odpowiada za jej treść, a także skutki ewentualnych roszczeń osób, pokrzywdzonych wskutek umieszczenia Opinii.


10. Prawa autorskie i majątkowe


a) Użytkownik, zgodnie z treścią Ustawy o prawie autorskim zachowuje wszelkie prawa do Publikacji, których jest autorem, co wiąże się z ich pełną ochroną w rozumieniu tejże ustawy,

b) Użytkownik, może dobrowolnie wyrazić wolę przekazania Publikacji, której jest autorem do domeny publicznej. Wola przekazania publikacji wyrażana jest dla każdej z Publikacji indywidualnie poprzez dodatkowe oświadczenie. Publikacja taka udostępniona zostanie wówczas na licencji Creative Commons,

c) umieszczenie przez Użytkownika w bazie danych Portalu:

- Publikacji, do której prawa majątkowe w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim przysługują Użytkownikowi,

- Publikacji, do której prawa majątkowe w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim nie przysługują Użytkownikowi, lecz dopuszczalne było umieszczenie przez Użytkownika takiej Publikacji na Portalu,

- Opinii

jednoznaczne jest ze zgodą na nieodpłatne, bezterminowe udzielenie Właścicielowi Portalu praw do publicznego prezentowania jej innym Użytkownikom.

Prezentacja dodanej treści może być zrealizowana przy użyciu dowolnych narzędzi w dowolnym miejscu i czasie, z pierwotnej bazy danych lub z jej całościowej bądź częściowej kopii,

d) Użytkownik oświadcza również, iż nie będzie wnosił teraz i w przyszłości żadnych roszczeń finansowych z tytułu prezentacji Publikacji lub Opinii.


11. Odpowiedzialność Właściciela i Rady Programowej Portalu


a) Portal jest przedsięwzięciem niekomercyjnym,

b) Właściciel Portalu nie pobiera od Użytkowników jakichkolwiek gratyfikacji w zamian za udostępnianie, jak i możliwość umieszczania Publikacji lub Opinii,

c) Redakcja Portalu oraz Rada Programowa Portalu nie pobierają za wykonaną na rzecz Portalu jak i Użytkowników pracę wynagrodzenia,

d) Właściciel Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przechowywanie oraz udostępnianie umieszczonych treści, a co za tym idzie nie daje absolutnie żadnej gwarancji na dostępność Portalu oraz dostępu do umieszczonych na Portalu treści,

e) prowadzenie Portalu przez Właściciela oraz Radę Programową Portalu obejmuje:

- stworzenie platformy umożliwiającej umieszczanie, zarządzanie, przeglądanie oraz wyszukiwanie Publikacji i Opinii,

- zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu udostępnienia stworzonej platformy.


12. Ochrona danych osobowych


a) administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Salon Literacki, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Użytkownik Serwisu zakładając Konto, umieszczając Publikację lub Opinię wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,

c) Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Portalu,

d) dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w której byłoby doszłoby do zmiany właściciela Portalu - wówczas użytkownicy zostaną poinformowani o takiej zmianie.


13. Prywatność


a) Portal przechowuje informacje o dostępie do jego zasobów w postaci dzienników systemowych zawierających czas dostępu, adres IP oraz identyfikator zasobu do którego Użytkownik otrzymał dostęp. Informacje o dostępie do zasobów nie są powiązane z Kontem Użytkownika,

b) działania Użytkowników skutkujące aktualizacją danych w bazie są audytowane w dziennikach systemowych i udostępniane Redaktorom Portalu. Informacje audytu zawierają czas dostępu, adres IP oraz identyfikator aktualizowanego zasobu. Informacje o modyfikacji zasobów są powiązane z Kontem Użytkownika,

c) hasło do Konta Użytkownika, jest szyfrowane funkcją jednokierunkową, uniemożliwiającą jego odczytanie.


14. Postanowienia końcowe


Właściciel Portalu wraz z Radą Programową Portalu zachowują sobie prawo do:

a) ostatecznego rozstrzygania kwestii objętych oraz nieobjętych niniejszym regulaminem

b) zmiany zasad i postanowień niniejszego regulaminu, o czym poinformowani zostaną wszyscy użytkownicy.Autor: Arkadiusz Kuryłowicz; Zmiany: Paweł Biliński, Anna Luberda-Kowal, Lena Pelowska,
Wersja 1, wprowadzona śro, 22 mar 2017, aktualna.


Wszystkie wersje:
Wersja 1, wprowadzona śro, 22 mar 2017, aktualna.,